• tr
" Tüm Gençlerimize ve Takımlarımıza Sürpriz Ödüller "

Disiplin Talimatı

Ürün Kategorileri

Disiplin TalimatıI. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimatın amacı,  Mahallemde Maç Var futbol turnuvasında  disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

MADDE 2 – KAPSAM
(1) Bu talimat, Mahallemde Maç Var Organizasyon Kurulunca  düzenlenen tüm müsabakalarda futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.
(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:

(a) Kulüpler, başkanları, yöneticiler
(b) Müsabaka görevlileri,
(c)  Futbolcular,
(ç) Antrenörler,  
(d) Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,
(e) Futbolda görevli diğer kişiler.


II. GENEL HÜKÜMLER - DİSİPLİN CEZALARI - DİSİPLİN İHLALLERİ

A. GENEL HÜKÜMLER

MADDE 3 – TEMEL İLKELER
(1) Takımlar ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve disiplin kurulu kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.
(4) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

MADDE 4 – MANEVİ UNSUR
Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, esas olarak kasten veya taksirle gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.

MADDE 5 – İÇTİMA
(1) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.
(2) Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

MADDE 6 – TEKERRÜR
(1) Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı olmak üzere, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile ilgili Turnuva  içerisinde aynı ihlali tekrar etmesi halinde, ihlale ilişkin madde uyarınca tayin edilecek ceza:
- 2. ihlalde yarısına kadar,
- 3. ihlalde bir katına kadar,
- 4 ve daha fazla tekrar halinde iki katına kadar
arttırılabilir. Cezanın yarısının buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde, ceza bir üst sayıya tamamlanır.

MADDE 7 – HAKSIZ TAHRİK
(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.
(2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

MADDE 8 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
(1) Takımlar veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

MADDE 9 – HÜKMEN MAĞLUBİYET
(1) Bir takımın müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır.
(2) Hükmen galip sayılan takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.

MADDE 10 – PUAN İNDİRME
Takımın mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının bir kısmının indirilmesidir.
 
MADDE 11 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
(1) Organizasyon veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;
(a) Futbolculara 1 ila 3; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 2 ila 4 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 1 ila 3  müsabakadan men cezası, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 2 ila 4  müsabakadan men cezası,
 (c) Görevlilere ve diğer kişilere 1 ila 3; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 1 ila 4   müsabakadan men cezası,  verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 2 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 1 ila 3  müsabakadan men cezası,  verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 2 ila 6   müsabakadan men  cezası verilir. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde  açıklamayı yapanlara 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

MADDE 12 – AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA
(1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen,
(a) Futbolculara  müsabakalardan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine müsabakalardan men  cezası
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, müsabakalardan men cezası verilir.

MADDE 13 – KURAL DIŞI HAREKETLER
(1) Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 1 ila 3, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 2 ila 4 müsabakadan men cezası verilir.
(a) Kulüp yöneticilerine  1 ila 3  müsabakadan men cezası,
(b) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 5 müsabakadan men cezası  verilir.
(2) Saldırının Organizasyon mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 2 ila 8 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 1 ila 4  müsabakadan men cezası,
 (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 5 müsabakadan men yasağı  cezası, verilir.

MADDE 14 – KAVGA
Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen
(a) Futbolculara 1 ila 5 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 1 ila 5  müsabakadan men cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 5 müsabakadan  cezası, verilir.
 
MADDE 15 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI

(1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait  kimlik, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak veya başka bir kişinin yerine geçerek Organizasyon ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden
(a) Futbolculara 2 ila 6 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine  1 ila 4  müsabakadan men cezası,  
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 8 müsabakadan cezası  verilir.
 
MADDE 16 – SAHTECİLİK ve YANILTMA
(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin kimlik veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmaları ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır. Bu maddenin ihlali halinde:
(a) Futbolculara 2 ila 8 müsabakaya kadar müsabakalardan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 1 ila 3 müsabakadan men cezası
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilir.
(d) Ayrıca ödüllerin iadesi cezası da verilebilir.
 (3) Sahtecilik veya yanıltma eyleminin yukarıda sayılanlar dışındaki belgelerde gerçekleştirilmesi halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

MADDE 17 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI
(1) Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden
(a) Futbolculara 2 ila 8 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine tayin edilen müsabaka cezasının iki katı kadar veya kulüp yöneticilerinin eyleme iştiraki veya tedbire uyulmaması halinde 1 ila 5  müsabakadan men cezası,  cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere ise 1 ila 6  müsabakadan men cezası,  cezası verilir.

MADDE 18 -İş bu Disiplin Talimatı 18 Madde olup,  Müsabaka Kuralları Oluşturma ve Disiplin Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve takımlara  tebliğ edilir.